عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

 

گزارش برنامه های کانون کوه سال 1400

 

گزارش پیمایش چین کلاغ به سیاه سنگ ها

گزارش پیمایش برنامه خط الراس چین کلاغ به توچال

گزارش صعود به قله ورکش – فراخ نو و ناز

گزلرش صعود به قله پاشوره

گزارش صعود به قله کرکوه و-پهنه حصار

گزارش صعود به قله جانستون