برگزیده عملکرد موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه )در سال ۱۳۹۹

لیست برنامه های اجرا شده باشگاه کانون کوه در سال ۱۳۹۹