بهاران خجسته باد

چشم در راه کسی هستم !
کوله بارش بر دوش ،
آفتابش در دست
خنده بر لب گل به دامن پیروز
کوله بارش سرشار از عشق امید
آفتابش نوروز
با سلامش شادی
در کلامش لبخند ،
از نفس هایش گل می بارد !
با قدم هایش گل می بارد …
مهربان ، زیبا ، دوست
روح هستی با اوست !
قصه ساده ست ، معما مشمار
چشم در راخ بهارم آری
چشم در راه بهار …!
فریدون مشیری

🏝 🌿🗻🏝🌿🗻
#کانون کوه سال نورا به همراهان گرامی تبریک عرض می کند