تقویم برنامه های شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ باشگاه کانون کوه


🔻🔻🔻توجه🔻🔻🔻🔻
آغاز فعالیت ورزش های انفرادی( ۳۰ ورزش) در سراسر کشور
با رعایت کل مسایل شخصیِ منطبق با پروتکل بهداشتی😷

کانون کوه دوستدار محیط زیست

@kanoonkoohgroup