صعود کوهنوردان کانون کوه به قله قلعه دختر

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله قلعه دختر