گزارش برنامه های کوهنوردی سال ۱۳۹۹

گزارش برنامه ها

گزارش برنامه خط الراس فیلبند تاریخ :سوم خرداد۹۹

گزارش صعود شبانه به قله توچال تاریخ:۱۴خرداد۹۹

گزارش صعود به قله منار تاریخ:۱۶خرداد۹۹

گزارش صعود به قله ایوانه تاریخ:۳۰خرداد۹۹

گزارش پیمایش خط الراس دار آباد به منار تاریخ : ۱۴  الی ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

گزارش پیمایش خط الراس دوبرار تاریخ:پنجم الی هفتم تیرماه سال۹۹

گزارش صعود به قله کلوگان( از روستای امامه) تاریخ:۱۳تیر۹۹

گزارش صعود به قله پهنه حصارتاریخ:۲۷تیرماه ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله شاه کرم تاریخ:دهم مرداد ماه ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله دماوند شمالشرقی تاریخ:۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

گزارش صعود شبانه به قله توچال پیش برنامه دماوند تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله کهار تاریخ : ۱۷مرداد ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله هفت خوان تاریخ :۷شهریور ۱۳۹۹

گزارش صعود به علم کوه تاریخ : ۱۴ الی۱۷ شهریور ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله ناز تاریخ :۲۱ شهریور ۱۳۹۹

گزارش صعود قله مهرچال تاریخ:۱۱مهر ماه ۱۳۹۹

گزارش برنامه خط الراس مهرچال تاریخ:۱۱مهر۱۳۹۹

گزارش صعود به قله شاه دژ تاریخ :دوم ابان ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله پهنه حصارتاریخ دوم آبان   ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله آتشکوه تاریخ:۳۰ آبان ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله جاروتاریخ :۱۳۹۹مهر۱۸

گزارش پیمایش کلکچال به قله توچال تاریخ:۲۸آذر ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله کلکچال تاریخ:۲۸آذر ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله دوبرارتاریخ:۵دی ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله اسمانکوه تاریخ:۱۲دی ۱۳۹۹

گزارش برنامه چین کلاغ- سیاه سنگ تاریخ:۱۰ بهمن ۹۹

گزارش صعود به توچال از مسیر چهارپالون تاریخ:۱۷ بهمن ۹۹

گزارش برنامه تالاب صالحیه تاریخ:۱۷بهمن ۹۹

گزارش صعود به قله خونکهار ۱۹بهمن ۹۹

گزارش برنامه خونکهار گروه دوم تاریخ : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله کهار تاریخ ۲۴ بهمن ۹۹

گزارش صعودزمستانی به دماوند تاریخ:۲۴ الی ۲۶ بهمن ۹۹

گزارش برنامه جانستون تاریخ:یکم اسفند۹۹

گزارش صعود به پیله کوه تاریخ:۸ اسفند ۱۳۹۹

گزارش صعود به سبلان تاریخ:۸الی ۱۱ اسفند ۹۹

گزارش صعودبه قله شهباز تاریخ:۱۵ اسفند ۱۳۹۹