داستان ما

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله هاوطبیعت (کانون کوه} یک باشگاه کوهنوردی وطبیعت گردی است

که در سال 1389 بوجود آمد ودر سال 1396 به عنوان یک باشگاه ثبت شد
که وبرای توسعه ورزش کوهنوردی وطبیعت گردی وحفاظت از محیط زیست و برای سلامتی اعضاء و خانواده های انان فعالیت می کند

باشگاه کانون کوه

🔔با #باشگاه_کانون_همراه همراه باشید:

◀️ سایت کانون
kanoonkoh.ir/
🔸 اینستاگرام:
www.instagram.com/kanonkooh/
◀️ طبیعت گردی
@tabiatkanoonkoh
◀️کانال اموزشی
@otageAmozesh

🔸فیس‌بوک:
facebook.com/kanoonekooh
🔸آپارات:
www.aparat.com/kanoonekooh

#کوهنوردی
#کوهستان
#گردشگری
#باشگاه_کانون_کوه
#کرج
#تهران

◀️ روابط عمومی،پشتیبان و ارتباطات 📞
09915926002
💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿

@kanoonkoohgroup

باشگاه کانون کوه (http://kanoonkoh.ir/)
موسسه فرهنگی و ورزشی دوستداران قله ها وطبیعت (کانون کوه)

[st_about_us_statistic list_statistic=”%5B%7B%22main_text%22%3A%221000%2B%22%2C%22sub_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87%22%7D%2C%7B%22main_text%22%3A%226%D9%86%D9%81%D8%B1%22%2C%22sub_text%22%3A%22%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%22%2C%22desc%22%3A%225%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A6%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%22%7D%2C%7B%22main_text%22%3A%2250%2B%22%2C%22sub_text%22%3A%22%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22main_text%22%3A%2290%2B%22%2C%22sub_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%87%22%7D%5D” undefined=””][st_about_us_info_new image=”11903″ name=”موسسه فرهنگی و ورزشی دوستداران قله ها وطبیعت” position=”کانون کوه” more_info=”موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله هاوطبیعت (کانون کوه}”]
[st_about_us_gallery_new images=”12027,12007,12030,12029,12025,12026,12000,12001,11993,11867,12003,12002,11994,11955″ title=”کوهنوردی مسئولانه با عضویت کانون کوه” link=”url:%23link-to|title:%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF”]
[st_about_us_team_new list_team=”%5B%7B%22photo%22%3A%2211741%22%2C%22name%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%20%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%224301%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%2211735%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%22522%22%2C%22name%22%3A%22%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%22%2C%22position%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%22931%22%2C%22name%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%2211738%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22photo%22%3A%2211750%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%22%2C%22position%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%2C%22list_social%22%3A%22%255B%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523face%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523tw%257C%257C%257C%2522%257D%252C%257B%2522link%2522%253A%2522url%253A%252523ins%257C%257C%257C%2522%257D%255D%22%7D%5D” title=”اعضای هئیت مدیره”]