کوهنوردان  کانون کوه  موفق شدند  در 24 خرداد ماه 1398  با تعاد 16 همنورد ربه قله ارفع کوه  دراستان مازندران  منطقه سواد کوه روستای ارفعده صعود کنند

سرپرست برنامه آقای نیاپرست

اسامی همنوردان:صعود کننده

1-کامبیز نیاپرست2حسین موسوی تبا3الهام مشفق4 زهرا انگورانی 5مصطبی تخیری6سیامک عینی 7هادی سلطانی8سرور منصور یا9محسن گرجی10تیمور زمان نژاد11فریبا مرادی12 فرهاد امیری13توسلی 14 نورپرت15آنجلو16روبر17الهام مشفق

لینک کوتاه: yun.ir/sjtvp3
صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله ارفع کوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله ارفع کوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله ارفع کوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله ارفع کوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله ارفع کوه