کوهنوردی چیست ؟ آیا کوهنوردی یک رشته ورزشی است؟یا ماجراجویی خطرساز ویا ورزش انسان ساز ؟آیا واژه کوهنوردی در ضمیر ونگاه هرکسی تعلق خاطر شخصی اوست؟ چه تعریفی رضایت خاطر اکثریت را فراهم می کند ؟ براستی در مورد مقوله کوهنوردی نیازمند مطالعه وپژوهش در عرصه تاریخ وشنیدن نظرات ودیدن رفتارهای اجتماعی انسان ونگاه عمیق به عملکرد واعتقادات راهیان به کوهستان می باشد .انسان از بدو پيدايش ودر طول تاريخ خواسته وناخواسته بخشي از زندگي خود را در مناطق كوهستاني و مدخل غارها سپري كرده و اکنون نیز بسیاری از جمعیت جهان در مناطق کوهستان بسر می برند ورشته کوههای هیمالیا ودیگر مناطق دنیا گاها در ارتفاع 4الی 5 هزارمتری روستاهای زیادی دایر وبنا شده اند ٬ به این خاطر کوهها به عنوان محیط مناسب ومنبع آب ونیز از نظر اقلیمی محیطی امن برای زیستن واقامتگاه همواره متناسب نیاز بشر بوده وهم اکنون نیز اغلب شهر های بزرگ در دامنه ویا در جوار مناطق کوهستانی بنا شده اند٬ از اینرو کوهنوردی نوعی باور درونی وبرآمده از نیازهای ذاتی انسان است٬ لذا در عرصه اجتماعی و تاریخی معیار ونگرش به فلسفه کوهنوردی تعلق خاطر شخصی وانگیزه های ذهنی اوست .
(هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من مولوی)
لذا ایجاد انگیزه وپاسخ گویی به نیازهای دست نیافتنی انسان برای جبران ناکامی های از دست رفته٬ بظاهر محیط پاک ومنزه کوهستان بهترین عرصه وصحنه تضرع ومسیر کامیابی بوده وانسان در خیال خود به آرامش وتسلی خاطر می رسد٬ به باور برخی کوهنوردی فلسفه ذاتی وهمگرایی با شخصیت واعتقادات درونی انسان بوده که تحلیل وارزیابی آن منوط به خاستگاه وجودی ومناسبات اجتماعی او می باشد٬ از اینرو هر کسی در گمان وضمیر خود تصور ذهنی وتفسیر مستقل دارد ( کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. مسنر) کوهنوردی فراغت تنهایی انسان در جهان هستی وعدول از مرز ناخواسته ها وارزیابی شخصیت ذهنی در مواجه با پیامدهای عینی طبیعت ومناظر زیبای کوهستان می باشد٬ به این خاطر اغلب کوهنوردان آرزوهای دست نیافتنی خود را در عرصه کوه جستجو می کنند (کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. ادموند هیلاری ) لذا پیمودن وایستادن در بلندای قله ونیز زیستن وبه چالش کشیدن پندارهای ذهنی در محیط کوهستان آمیخته با مفاهیم زندگی٬تفنن ولذت بردن از مناظر طبیعت می باشد. ریسک وتعقل در شرایط دشوار وارزیابی توانایی خویشتن در مواجه با خطرات کوهستان ونیز طبیعت از خصایص واعتقادات درونی و روانی انسان بوده که در مواجه با شکست وپیروزی منتج به مصلحت اندیشی وتصمیم عاقلانه در لحظه کمین وخطر می باشد ( هر فردی بعد از صعود از یک قله فوق العاده دشوار درخواهد یافت که قله های بسیار بزرگ دیگری برای صعود وجود دارند. نلسون ماندلا)
ادامه دارد◀️◀️◀️◀️◀️◀️
ابراهیم فرجی پور
@kouhyaran

لینک کوتاه: yun.ir/iutkg3
‍کوهنوردی فراتر از ورزش …. ‍کوهنوردی فراتر از ورزش …. ‍کوهنوردی فراتر از ورزش …. ‍کوهنوردی فراتر از ورزش …. ‍کوهنوردی فراتر از ورزش ….