✅صعود همنوردان کانون کوه به قله مناردر جاده چالوس
همراه با استقبال از تیم خط الرس دارآباد به منار (جاده چالوس)

🌼۱۶ خرداد۹۹

لینک کوتاه: yun.ir/kbjca7
صعود همنوردان کانون کوه به قله منار صعود همنوردان کانون کوه به قله منار صعود همنوردان کانون کوه به قله منار صعود همنوردان کانون کوه به قله منار صعود همنوردان کانون کوه به قله منار