۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش را به تمام مربی های عزیز و دوست داشتنی بخصوص مربیان زحمتکش کانون کوه تبریک می گوئیم

استان حسن نجاریان در اردوهای آموزشی تیم کارل مارکس

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)”

لینک کوتاه: yun.ir/micsfe
۳۰ اکتبر  روز جهانی مربی ورزش ۳۰ اکتبر  روز جهانی مربی ورزش ۳۰ اکتبر  روز جهانی مربی ورزش ۳۰ اکتبر  روز جهانی مربی ورزش ۳۰ اکتبر  روز جهانی مربی ورزش