همنورد من، ای هم آوا با نوای طبیعت


آنگاه که آسایش خانه و شهر خود را رها میکنی و پنجه در پنجه سنگ و صخره، فراز و فرود طبیعت را در می‌نوردی، این انتخاب توست که جسم را در تب و تاب سنگ و صخره صیقل دهی تا به ازای آن روح و روان خویش را آزاد سازی و آنرا سبکتر به پرواز درآوری، و اینگونه است که کوهنوردی می شود هنر مبارزه با سستی ها، کاستی ها و کاهلی های درون.

🔵همنورد روزت مبارک باد

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/7d2g3
روز کوهنورد مبارک باد روز کوهنورد مبارک باد روز کوهنورد مبارک باد روز کوهنورد مبارک باد روز کوهنورد مبارک باد