توصیه پنجم: آب خوردن را در کوهنوردی فراموش نکنید

کوهستان، آب زیاد طلب می کند. حتی اگر هوا خیلی سرد باشد. متاسفانه در هوای سرد، انسان ها زیاد احساس تشنگی نمی کنند اما بدن، واقعا نیاز به آب دارد. در جاهایی که هوا خیلی سرد است یا خیلی گرم است، نیاز به آب متفاوت است. به این موضوع توجه کنید و کلیه های خود را در کوهنوردی، با فشار مضاعف همراه نکنید.

کم آبی بدن، تاثیرات فکری و جسمی بدی را برای کوهنوردان می تواند به ارمغان آورد.

لینک کوتاه: yun.ir/sp68ve
به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها