با صعود به قله آسیاب بادی


به صورت انفرادی با رعایت پروتکل های بهداشتی

۲۱ آذر ۱۳۹۹

۱۱دسامبر۲۰۲۰

گرامی داشت روزجهانی کوهستان
با صعود به قله آسیاب بادی
توسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل های بهداشتی
۲۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱دسامبر۲۰۲۰

#روزجهانیکوهستان

گرامی داشت روزجهانی کوهستان
با صعود به قله آسیاب بادی
توسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل های بهداشتی
۲۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱دسامبر۲۰۲۰

روزجهانیکوهستان

#تنوعزیستیکوهستان

#کوهستانهامهم_هستند

#سفیرکوهستانباشید

در این روز آگاهی را در مورد نقشی که کوهها در تأمین آب شیرین ، غذا ، انرژی پاک و سرگرمی برای ما دارند ، افزایش دهید

💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿

لینک کوتاه: yun.ir/dbph55
گرامی داشت  روزجهانی کوهستان گرامی داشت  روزجهانی کوهستان گرامی داشت  روزجهانی کوهستان گرامی داشت  روزجهانی کوهستان گرامی داشت  روزجهانی کوهستان