بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
دوستان گرامی که تمایل دارند برای خاکسپاری و وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری” همراه باشند
ساعت ۱۴ درب غسالخانه بهشت سکینه کرج حضور یابند

لینک کوتاه: yun.ir/flhzeb
وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری