باشگاه کانون کوه برگزار کرد

کارگاه هواشناسی کوهستان توسط استاد هاشم نژاد

تاریخ ۲۵دی ماه ۱۳۹۹

مکان: کرج،سالن آموزشی استادیوم ورزشی انقلاب کرج

مجری کارگروه فنی و آموزش

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت

لینک کوتاه: yun.ir/vg2h23
برگزاری کارگاه هواشناسی کوهستان برگزاری کارگاه هواشناسی کوهستان برگزاری کارگاه هواشناسی کوهستان برگزاری کارگاه هواشناسی کوهستان برگزاری کارگاه هواشناسی کوهستان