تقویم برنامه های کوهنوردی باشگاه کانون کوه در فصل تابستان ۱۴۰۰

 

 

تقویم برنامه های کوهنوردی فصل تابستان ۱۴۰۰

برنامه های جایگزین

سیالان ◀️ جایگزین هفت تنان
ریزان ◀️ جایگزین هزاربند
کمال به کندوان◀️جایگزین پیر زن کلون
✅ باسپاس فراوان کارگروه فنی و آموزش
◀️ موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)”
@kanoonkoohgroup