کوهنوردان  باشگاه کانون کوه موفق شندند در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ به قله ۳۹۵۰ متری جانستون صعود کنند


 سرپرست برنامه: خانم مینا حسینی 
 مسئول فنی:  آقای سیامک عینی  
مربی برنامه:خانم فاطمه رستمی
کمک سرپرست برنامه :خانم اعظم افشاری
پشتیبان برنامه: اقای فرهاد حسینی

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله جانستون