صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پورا
صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پورا

🔷ارتفاع:۲۸۹۰متر
🔷تاريخ برنامه: پنچشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: صابر دلالت
✅ مسئول فنی: حسین نیسستانکی
روابط عمومی باشگاه کانون کوه
۱۴۰۰/۶/۱۸