موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران  قله ها و طبیعت )کانون کوه(

گزارش برنامه صعود به قله کهار

جمعه ۲۶ شهریورماه سال ۱۴۰۰

تهیه کننده گزارش :  فریبا رستمی

       

وضعیت جغرافیای :قله کاهار  در حاشیه شرقی منطقه البرز غربی در امتداد رودخانه کرج واقع
شده است بعد از دریاچه سد کرج در جاده کرج – چالوس و به فا صله  ۴۵ کیلومتر از میدان ابتدای شهرکرج از سمت اتوبان ، روستای پل خواب و بلافاصله پس از آن روستای سیرا واقع است. حدود دوی ست متر پس از ر ستورانهای کنار جاده پل خواب و ابتدای رو ستای سیرا، جاده ایآسفالته و رو به بالا از سمت چپ )غرب( جاده جدا می شود

این جاده پس از عبور از کنار روستتتاهای اویزر و آیگان در انتها و پس از طی حدودا ۵ کیلومتر به روستای کلوان می رسد.

از روی گردنه ، راه صعود به قله به سمت غرب به بالا میرود.

ساعت حرکت ما از روستا یک ربع به ۶ بود، و زمان رسیدن به جان پناه اردتفاه ۳۲۰۰ یک ربع به نه بود.یک ربع صبحانه و ساعت نه حرکت کردیم.

سمت راست پناهگاه آب چشمه ای وجود دارد . و پس از صرف آب و ذخیره به راه خود ادامه دادیم.

غیر از راه واقع بر روی یال  کمی بالاتر  از پناهگاه راهی دیگر تمام  واقع در دامنه  و با  شتتتیبی ملایم ما  را به  زیر قله  کهار  میبرد ما  در ستتتاعت  ۱۲ روی قله  بودیم از ستتتاعت  ۱۲ تا  ۱۲۰:۳همنوردان عکس یادگاری گرفتیم و کمی استراحت  کردیم ساعت  دوازده و نیم به سمت  پایین حرکت کردیم و ساعت  ۱۵:۲ جان پناه بودیم و تا ساعت  ۴۵:۲ نهار خوردیم و حرکت کردیم به پایین در ساعت  ۴:۴۵ به کنار ما شین  ر سیده  و به سوی  کرج حرکت کردیم آن طرف قلههایکهار و ناز دره زیبا و وس یع طالقان قرار دارد قله های البرز غربی ش امل ش اه البرز و س ا  در غرب و کوه های لشکرک و کوه علم کوه در شمال غرب از روی قله کهار دیده می شود.