🔷 جمعه ۲۶شهریور ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: آقای مجید عربی
🔹کمک سرپرست : آقای بهنام محمدی
✅ مسئول فنی: آقای مصطفی تخیری

روابط عمومی کانون کوه
جمعه ۲۶شهریور ۱۴۰۰
💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿