🔷جمعه ۲۶شهریور ۱۴۰۰
✅ سرپرست برنامه: آقای سعید کتابی
🔹کمک سرپرست :آقای علی قدیری
✅ مسئول فنی: آقای مهدی بهمنی

روابط عمومی کانون کوه
جمعه ۲۶شهریور ۱۴۰۰