فرامرزشهریاری پیشکسوت جامعه کوهنوردی
فرامرزشهریاری پیشکسوت جامعه کوهنوردی در سن ۶۷ سالگی درگذشت

گرامی داشت سیزدهم دی ماه سالروز فقدان بزرگ مرد کانون کوه دوست نازنین وهمنورد عزیز مان فرامرز شهریاری

یک سال از هجران همنورد عزیزمان انسان والا و وارسته زنده یاد فرامرز شهریاری گذشت

سیزدهم دی ماه سالروز فقدان بزرگ مرد کانون کوه دوست نازنین وهمنورد عزیز مان فرامرز شهریاری را گرامی می داریم
☘️☘️☘️☘️☘️☘️
هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق –
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
🌺 یادش همیشه سبز و گرامی باد
🌺🌺🌺🌺
روابط عمومی کانون کوه
۱۳ دی ۱۴۰۰