صدیقه حسنی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

🔶صدیقه حسنی
🔶متولد 1333
🔶6 سال عضویت در کانون کوه
🔶4سال عضویت در کار گروه روابط عمومی
🔶ادمین گروه واتساب باشگاه کانون کوه

اهداف آینده
🔶هدف ارتقای هر چه بیشتر فعالیت های باشگاه با بکارگیری سیستم های مدون و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه مجموعه