کاظم شفیعی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

🔸. کاظم شفیعی.
🔸تولد 1332
🔸متولد کرج
🔸وضعیت تحصیلی: لیسانس مکانیک
🔸سابقه عضویت درباشگاه. بدوتشکیل گروه کوهنوردی کانون کوه و در حال حاضر مدیر عامل باشگاه
🔸سابقه فعالیت کوهنوردی.. مدت حدود50 سال

اهداف

🔸هدف شرکت من دراین انتخابات اینست که با نزدیک شدن به اعضای محترم باشگاه وتامل بادیگر باشگاه ها بتوانیم جهت همکاری درزمینه های آموزش وهمکاری محیط زیستی وغیره فعالتر و مفیدتر باشیم.