برگزاری کارگاه و معرفی کتاب خط الراس های چالشی استان البرز مرکزی با حضور جناب آقای قیدی نژاد
1401.10.28
ساعت 18-16