امروز چهار شنبه 28 دی ماه 1401 كارگاه و معرفي كتاب خط الراس هاي چالشي البرز مركزي در دفتر كانون با حضور نويسنده كتاب آقاي مجيد قيدي نژاد و همنوردان در باشگاه کانون کوه انجام گرفت