سهند!

چه بنویسم سهند!

سوختن خرمن پرحاصلم را؟

ریختن کوزه آب گوارایم را؟

التهاب سینه داغدارم را؟

من برایت چه بنویسم سهند؟!

* * *

حسرتم را که خواهد گفت؟

بر سرشک دیده ام چه کسی خواهد نگریست؟

چقدر فریاد زنم؟

سهند….کجاست

* * *

به من بگو،بگو ارس!

چرا با ما چنین کردی؟

فرزند گرانمایه ما را گرفتی

…………..

بس است!

بس…است!