صعود کوهنوردان باشگاه كانون كوه به قله اسیاب باد
به یاد سهند بختیاری

جمعه ٢٦ اسفند ،