🔷 آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی موسسه  فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت
سال ۱۴۰۲

بدینوسیله از کلیه اعضای موسسه فرهنگی و ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه) دعوت می نماید در جلسه *مجمع عمومی عادی که در ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲.۳.۲۲ در دفتر کانون کوه* برگزار می شود، شرکت نمایند .

🔷 دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
۱- ارائه گزارش هیئت مدیره
۲- ارائه گزارش بازرس
۳- ارائه گزارش امور مالی
۴- انتخاب بازرس

🔶توجه : اعضای محترم لطفا” كارت ملی خود را همراه داشته باشند.

هیات مدیره مؤسسه دوستداران قله ها و طبیعت ( کانون کوه )