🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 گرامی داشت روزجهانی کوهستان ٢٠٢٣ توسط اعضای باشگاه کانون کوه همراه با راهنمایان گردشگری استان البرز روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ با پاکسازی کوه های عظیمه کرج #روز_جهانی_کوهستان #تنوع_زیستی_کوهستان #احیایاکوسیسم_های_کوهستانی با هشتگ #کوهستان_ها_مهم_هستند🗻🗻🗻 #سفیر_کوهستان_باشید در این روز آگاهی را در مورد نقشی که کوهها در تأمین آب شیر...