باشگاه كانون کوه برگزارمی کند:

✅ برنامه صعودبه : قله آسمانکوه  ۲۷۸۱
سطح برنامه: کوهنوردی سبک
زمان برنامه: یک روزه

⏺ تاريخ اجرا: جمعه 1402.10.08