تمرین دوشنبه های کانون کوه  با رعایت فاصله فیزیکی و پروتکل بهداشتی

تمرین دوشنبه های کانون کوه با رعایت فاصله فیزیکی و پروتکل بهداشتی

برگزاری تمرین گامبرداری و هوازی یاران کانون کوه دوشنبه ۲۴شهریور ماه ۱۳۹۹عظیمیه کرج🌷عکاسان: خانم چهاردولی و آقای دلالتپرتوان باشید 💥💥💥💥💥💥💥💥👍👍👍👍👍👍👍🗻🗻🗻🌿🌿🌿🌿💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿 اطلاعات بیشتر در لینک زیر…