عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

کوهنوردی ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست

از نظر کسانی که عادت دارند زیبایی برف را از پشت شیشه و از کنار بخاری تماشا کنند ، کوهنوردی نوعی دیوانگی است ، آخر برای چه کسی این همه راه برود ، بار به دوش بکشد ، با دستان کرخ شده و تن سرمازده ساعت ها درون چادر یا جانپناه ، بلرزد ، بی […]

ادامه مطلب