۲۵بهمن ۱۳۹۲ عکاسان احمد نیک بیان، سهند عباسی وامیر عارفی همنوردان احمد نیک بیان ،مهدی عباسی،سهند عباسی ، کامبیز پروازوند و امیر عارفی