عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم

تسلیت به همنوردان ودوستان گرامی باشگاه کانون کوه همنورد و دوست مهربان مان زنده یاد فرامرز شهریاری و عضو با شگاه کانون کوه از میان ما رفت ✅ ارغوانارغوان اين چه راز يست كه هر بار بهاربا عزای دل ما می‌آيد؟🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌹 تسلیت به همنوردان ودوستان گرامی دوستان و همنوردان گرامی همنورد و دوست مهربان مان […]

ادامه مطلب