گرامی داشت روزجهانی کوهستان توسط باشگاه کانون کوه

روزجهانی کوهستان

با پاکسازی کوه های عظیمه کرج توسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل های بهداشتی۲۰ آذر ۱۳۹۹ گرامی داشت روزجهانی کوهستان با پاکسازی کوه های عظیمه کرجتوسط اعضای باشگاه کانون کوه با رعایت پروتکل های بهداشتی ۲۰ آذر ۱۳۹۹#روز_جهانی_کوهستان#تنوع_زیستی_کوهستانبا هشتگ #کوهستان_ها_مهم_هستند🗻🗻🗻#سفیر_کوهستان_باشیددر این روز آگاهی را در مورد نقشی که کوهها در تأمین آب شیرین […]