روز جهانی کوهستان

موضوع روزجهانی کوهستان سال ۲۰۲۰ تنوع زیستی کوهستان بزرگداشت “روز جهانی کوهستان در ۱۱دسامبر ۲۰۲۰ مقارن با ۲۱آذر با موضوع “تنوع زیستی کوهستان” که توسط “فائو” سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد نامیده شده است جشن گرفته میشود. “روز جهانی کوهستان” توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ روز ۱۱دسامبر تعیین شد […]