گزارش پیمایش خط الراس دوبرار

تیم پیمایش خطالراس دوبرار

تاریخ اجراء: پنجم الی هفتم تیرماه سال۹۹ سرپرست برنامه: مهدی عباسی نفرات شرکت کننده: مهدی عباسی: سرپرست برنامه کامبیز بختیاری: مسئول فنی سیامک عینی: کمک سرپرست علی سرعتی: مسئول ناوبری و کمک فنی برنامه سعید کتابی: مسئول دوم ناوبری و جی پی اس پشتیبان برنامه: آقای فرهاد حسینی الهام مشفق: گزارش نگار دیباچه موقعیت جغرافیائی: […]