برگزاری کارگاه و معرفی کتاب خط الراس های چالشی استان البرز مرکزی با حضور جناب آقای قیدی نژاد 1401.10.28 ساعت 18-16