گزارش صعود به قله کرکوه و-پهنه حصار

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت  کانون کوه گزارش صعود به قله کرکوه و-پهنه حصار   خانوادگی تهيه كننده:شهربانو مصلحی گزارش برنامه طبق قرار قبلی راس ساعت ۵:۳۰  صبح جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ با ماشین های شخصی مقابل سینما هجرت  جمع شدیم  و به  سمت مقصد حرکت نمودیم، و پس  از طی […]