نوشته علی پارسایی ✅به یاد مربی بزرگ کوهنوردی ایران فرشاد خلیلی خوشه مهر که در حادثه بهمن جاده دیزین جان باخت.روز ها ماه می شوند و ماه ها سالو آنچه می ماند برای ما مردمان کوه یادی است از راه های رفته و گاه سودای راه های نرفته و شاید عکسیفرق نمی کند بهانه هر چه باشد:یاد یا نام یا عکس…ضرب آهنگ خاطرات پرتت می کند به آن لحظه های شور و شادی ...