بگذار تا بگریم چون ابر در بهارانکز سنگ ناله خیزد روز وداع یاراندوستان گرامی که تمایل دارند برای خاکسپاری و وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری” همراه باشندساعت ۱۴ درب غسالخانه بهشت سکینه کرج حضور یابند...