فعالیت های طبیعت گردی با رعايت حداكثري مراقبت ها و پروتكل هاي بهداشتي

با درود به دوستان عزيزنوروز دیگری از راە رسید و بار دیگر نفس تازە طبیعت و دشت و کوهستان سخن از نو بودن و تازه بودن میکند.سالی تازه را آغاز میکنیم و با سال کهنه وداع میکنیم،در شرایطی که کوله باری از تجربیات و لحظات تلخ و شیرین از سال کهنه بر دوشمان به جای […]