کتاب خط الراس های چالشی

معرفی کتاب خط الراس های چالشی استان البرز مرکزی با حضور جناب آقای قیدی نژاد و استاد علی مقیم