گزارش برنامه پراو

صعود زمستانی کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پراو بام استان کرمانشاه
17 دی ماه 1400

گزارش برنامه  قله کرکس

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله کرکس
برای گرامی داشت روزجهانی کوهستان
19 آذر ماه 1400