گزارش برنامه پراو

صعود زمستانی کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پراو بام استان کرمانشاه
17 دی ماه 1400