گزارش صعودزمستانی به دماوند

دماوند

تاریخ:۲۴ تا ۲۶ بهمن ۹۹ باشگاه کانون کوه معرفی قله دماوند سیمای جغرافیایی منطقه:ارتفاعات و نقاط مهم منطقه (قلل همجوار، گردنه ها، دره ها و…): کوه دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و بلندترین قله آتشفشانی آسیا است. دماوند دومین کوه بلند فلات ایران و خاورمیانه است( بلندترین قله فلات ایران […]